Anna og Arne har stilt seg opp på Gullhaug i sentrum av den store julestjerna, som du vinterstid kan sjå heile natta, langt utover fjorden.

GRUNNEIGAR
Anna og Arne Gjerde er grunneigar for hovudeigedommen FATLANDSKOGEN (gnr 206 bnr 1). 
Det er me som står for all opparbeiding og tilrettelegging i utgangspunktet. Me gjer sjølve alle dei investeringane som er permanente for eigedommen, ut frå at ingen andre skal føla at dei opparbeider "eigarskap" til sjølve eigedommen.
Dette kostar oss veldig mykje pengar, men me gjer det som ein del av dugnaden som alle skal og bør ta del i, for å halda oppe bygda som ein god stad å bu, og dessutan som ein fantastisk plass å vitja for andre.
Men sjølv på vår eigen eigedom klarar me ikkje alt åleine. Difor er det svært viktig at me har mange gode hjelparar til å utvikla og driva dei ulike arenaene her, og til å halda dei vedlike. 
Ikkje minst finansielt er det viktig å ha lag og organisasjonar med seg. Det er nemleg slik at det finst pengar å henta rundt om, frå legat, fond, stiftingar og liknande. Men berre for organisasjonar. Som grunneigar så får me ikkje fem øre frå den typen pengeføretak.
Har du idear og forslag? Send dei til ARNE.GJERDE@OUTLOOK.COM.
​​​​​​​03.11.2022
DEI GODE HJELPARANE
Først av alt så har me ein snill nabo, Einar Risa, som let nokre turstiar få gå over hans eigedom. Det er me frykteleg glade for. 
Og så har me FATLAND VEL, med den ustoppelege leiaren Kjell Rune Asmervik. Sjå eigen omtale nedanfor.
Og ja, så har me FATLAND AKTIVITETSHUS, leia av Ingunn og Ole Horn. Sjå meir nedanfor.
Og for ikkje å gløyma HAUG & HAMMAR, turlaget ved FATLAND AKTIVITETSHUS, med Hans Kristian Grønseth i førarsetet, og Haldis Økland Sjo og Ingrid Hillestad som sterke støttespelarar ved hans side. 
Gode gamle HALSNØY O-LAG må heller ikkje utelatast, der kanskje Sigvald Robberstad er ein slags sjef, iallfall så langt det gjeld FATLANDSKOGEN og TURFORSLAG.
Kjell Musland, trollmannen med motorsaga, kan ikkje nemnast ofte nok. Sjå meir nedanfor. Ein annan trollmann nyttar heller gravemaskin, han heiter Øyvind Gjærde.
Andre skulle kanskje òg vore nemnde, og det kjem sikkert til å skje ved seinare høve.
03.11.2022

Dette er frå ein dugnadsdag på fellesområdet, i juni 2014. Alle generasjonar deltok.

Kjell Rune i kjend stil, der han passerer HJARTA i HJARTESTIEN. Med materialar på aksla, klar til å laga nye klopper lengre framme ein stad. Det er ein imponerande innsats han legg for dagen. Burde ikkje snart kongen komma med ein av medaljane sine?

FATLAND VEL
FATLAND VEL er velforeininga for innbyggjarane på Fatland. Føremålet er å leggja til rette fellestiltak på Fatland, til beste for både lokale innbyggjarar og folk elles i området.  
Sidan me grunneigarar ikkje har same høve til å skaffa tilskot frå fond og stiftingar som velforeiningar har, har me inngått eit samarbeid når det gjeld opparbeiding av to av rundløypene i FATLANDSKOGEN. Det gjeld FATLANDSVATNET RUNDT og HJARTESTIEN.
Så godt som heile arbeidet med opparbeiding av desse to turstiane har blitt gjort av FATLAND VEL. Spesielt må nemnast leiar Kjell Rune Asmervik sin enorme innsats gjennom dei siste par åra. Stiane hadde aldri blitt i nærleiken av så imponerande som dei er, dersom det ikkje var for han.
Les meir om FATLAND VEL på Facebook-sida deira, og her.
06.01.2024
FATLAND AKTIVITETSHUS
FATLAND AKTIVITETSHUS held til i gamle Fatland skule, og på heimesida si skriv dei:
"Fatland aktivitetshus er ein sosial møteplass i kvardagen der vi samlast til aktivitetar, felles måltid og sosialt samvere. Det er eit tilbod til vaksne personar i alle aldrar som av ulike årsakar ynskjer å delta i fellesskapet vårt. Vi har alle noko å bidra med. Av aktivitetar har vi mellom anna turgruppe med ulik lågterskel friluftsaktivitet, snekkarverkstad, handarbeid og hobbyaktivitet. Opningstid onsdag og torsdag kl 9 - 15."
Dei har altså ei turgruppe, som har organisert seg under namnet HAUG & HAMMAR. Gruppa går turar om torsdagen, og er ein god samarbeidspartner i FATLANDSKOGEN.
​​​​​​​Nettsida til FATLAND AKTIVITETSHUS finn du her.
03.11.2022

Her er litt av turgjengen på veg innover mot FATLANDSKOGEN.

Her er Kjell og Arne i ferd med å montera DET LANGE BORDET. Det var mykje for tungt for éin gammal mann, så det måtte to slike til for å få jobben gjort. Den eine rett nok sprekare enn den andre, men me nemner ikkje namn.

KJELL MUSLAND
Kjell var fødd med ei motorsag i neven. Trur mange. Men det var han ikkje, han har øvd og øvd, og etter kvart har han blitt beintfram fenomenal til å forma dyr og andre figurar med saga si. Han bruker nokre få mindre reiskapar til slutt, for å laga auge og slike detaljar, men det aller meste blir gjort med motorsaga.
Han er fullblods kvinnhering, frå Uskedalen, busett på Seimsfoss, og han har laga mange figurar for oss gjennom åra. I FATLANDSKOGEN står han så langt ansvarleg for rundt 24 dyre figurar. Han dreg på åra, som me andre, men kanskje kan det endå komma nokre fine ting frå han.
01.11.2022
KVIFOR FATLANDSKOGEN?
FATLANDSKOGEN vart offisielt opna for publikum veslejulaftan 2020. Innbydinga til denne utandørs juletrefesten finn du her, og der kan du lesa litt meir om kvifor me lagar til FATLANDSKOGEN, og litt om korleis det er tenkt å gå vidare framover.
Kort fortalt kan ein seia at det er ei kombinert årsak til at me som grunneigarar sette i gang med prosjektet. Dels er det for å ha eit aktivt pensjonisttilvere sjølve. Dels er det eit ønskje om å yta noko som folk flest har nytte av. 
Dels er det å setja eigedommen i så god stand som råd for dei som skal ta over etter oss. Dels er det fantasien som stadig sprengjer på, og som må få utløp på ein eller annan måte. Dels er det rein irritasjon over inkompetente byråkratar, som hindra oss i å laga GULLPARKEN, som var eit mykje større konsept.
Og ikkje minst så er det for å setja denne vesle bygda på kartet. Som ein gjeng sa til oss, dei kom frå ein småby ikkje svært langt unna: "Heime hos oss er det ingen som får til noko slikt. Me må komma hit til Fatland, for her finn de alltid på eitkvart spennande".
Dette er gode ord å ha med seg i arbeidet vidare med FATLANDSKOGEN.
Prosjektet starta me så smått opp i mars 2020, då landet vart stengt ned. Det har altså vore vårt koronaprosjekt. Me snakkar ofte om kor heldige me er som har denne store flotte skogeigedommen, som gav oss eit slikt tidkrevjande engasjement, i ei tid då folk flest måtte halda seg heime.
26.05.2023

Ville ikkje dette vore den ideelle plassen for GULLPARKEN?

Dette bildet er vel kanskje ikkje ferskvare, men det illustrerer godt korleis redaktøren kjenner seg til sinns. Ung og vakker.

DENNE NETTSIDA
er redigert av Arne Gjerde. Kontakt meg på ARNE.GJERDE@OUTLOOK.COM dersom du har noko på hjartet.
Tekstane er skrivne av Arne Gjerde, som òg har teke dei aller fleste bilda. Nokre bilde er tekne av familiemedlemmer. Dersom foto av andre blir brukte, er fotografen kreditert med namn.
Karta over FATLANDSKOGEN er laga av Arne Gjerde, som har copyright. Du kan likevel bruka og distribuera desse fritt, så lenge du ikkje endrar på noko av innhaldet, og så lenge føremålet med bruken/distribusjonen din ikkje på nokon måte strir mot føremålet til FATLANDSKOGEN. Det er ikkje lov å fjerna copyright-informasjonen på karta.
03.11.2022
Tilbake til toppen