NATURSTIEN (tidlegare kalla SKOGSTIEN) startar ved RAUALØO og går gjennom vekslande skogterreng, med mange spennande og interessante detaljar undervegs. Klikk på knappane nedst på sida for å få meir info om dei ulike tema og objekt som NATURSTIEN vil omhandla. Kart finn du òg nedanfor.​​​​​​​​​​​​​
TRINNVIS UTBYGGING
I desse dagar (vinteren 2021/2022) held me på med Trinn2 av NATURSTIEN. Dette skal etter planen vera ferdig til påske. Seinare kjem Trinn3, som vil gjera NATURSTIEN komplett, som ei rundløype på 1,2 kilometer. Rundturen kan gjerast med elektrisk rullestol, for det meste også med manuell rullestol. Klikk knappen til høgre viss du vil følgja med på korleis Trinn2 utviklar seg.

NATURSTIEN er lagt til rette for alle gåande, også rullestolar og barnevogner.

KVA ER EIN NATURSTI?
Ein natursti er ein sti i skogen, i naturen. Men ikkje ein kva som helst sti. Det er ein sti med innhald. Innhald om naturen, og altså i naturen.
Tidlegare heitte det skogsti (skog-sti), men no er alle skogstiar i landet omdøypte til naturstiar, så også vår sti her i FATLANDSKOGEN.
Natursti er eit etablert omgrep innan skogbruket. I tillegg til det at du skal få oppleva skogen på nært hald, vil naturstien innehalda fagleg informasjon om skog, skogbruk, natur, dyreliv, planteliv og friluftsliv. Gjerne med innlagde objekt undervegs, som kan gi opplevingar som har samanheng med det faglege, eller i tillegg til dette.
NATURSTIEN her i FATLANDSKOGEN er ein natursti, slik som skildra ovanfor. Men me har lagt inn nokre C-moment i tillegg. Kanskje litt ultralokal kulturhistorie. Kanskje litt humor. Kanskje har me gjort nokre av objekta litt meir spektakulære enn det som er vanleg. 
NATURSTIEN passar svært godt for skuleklassar, familiar, seniorar, og andre som berre er på ein rusletur i lågt tempo
ANSVARLEGE
Det er grunneigar (Anna og Arne Gjerde) som har ansvaret for opparbeiding og drift av NATURSTIEN. Sjølv om me dreg på åra og slit med at alt går mykje seinare, gjeld det å halda kroppen i vigør. Det gjer me mellom anna med å jobba i NATURSTIEN
Me legg duk under stien, for å stabilisera underlaget. Og det er ikkje radt få lass (nærare 200) med grus Arne har køyrt ut med minidumper, berre i Trinn1. 
Det er helsa og lommeboka som avgjer om og når me kjem i mål. For som grunneigar så kan me normalt ikkje gå til stiftingar og fond for å få ut pengar, me må betala alt sjølv. Og det går veldig mykje pengar til dette. 
Einaste alternativet me har for å få tilskot, som grunneigar, er dei såkalla SMIL-midlane i landbruket. Frå SMIL fekk me 40 000 kroner i 2019, til Trinn1. I 2021 har me fått tildelt 75 000 kroner til Trinn2. 
Og i august 2021 fekk me melding om at me får heile 300 000 kroner til Trinn2, frå Fjelberg Kraftlag-stiftinga!
Hurra for sponsorane våre!!!
Arne køyrer ut grus, på fiberduk som Anna har lagt ut i førevegen.
Arne køyrer ut grus, på fiberduk som Anna har lagt ut i førevegen.
Anna målar DET LANGE BORDET, i den særmerkte grågrøne fatlandskogen-fargen.
Anna målar DET LANGE BORDET, i den særmerkte grågrøne fatlandskogen-fargen.
Vinterbilde mot Såto, frå startpunktet for NATURSTIEN.
Vinterbilde mot Såto, frå startpunktet for NATURSTIEN.
Nesten to hundre lass med grus er køyrt på NATURSTIEN, berre for Trinn1.
Nesten to hundre lass med grus er køyrt på NATURSTIEN, berre for Trinn1.
Men stien blir veldig stabil og god når jobben er skikkeleg gjort.
Men stien blir veldig stabil og god når jobben er skikkeleg gjort.
NATURSTIEN går gjennom lauvskogbeltet midt i bildet, frå høgre mot venstre.
NATURSTIEN går gjennom lauvskogbeltet midt i bildet, frå høgre mot venstre.
Litt eventyr høyrer òg med i NATURSTIEN. Her er nøkken kommen i sitt rette element, der han beint fram ser ut til å trivast.
Litt eventyr høyrer òg med i NATURSTIEN. Her er nøkken kommen i sitt rette element, der han beint fram ser ut til å trivast.
Det meste kan lagast av tre, også blyantar. Denne er ikkje berre laga av tre, men han er tre meter lang!
Det meste kan lagast av tre, også blyantar. Denne er ikkje berre laga av tre, men han er tre meter lang!
Og når du er kommen til enden av NATURSTIEN, og du trur at det ikkje er meir å sjå, ja då sit det kanskje eit ekte ekorn og solar seg nett der.
Og når du er kommen til enden av NATURSTIEN, og du trur at det ikkje er meir å sjå, ja då sit det kanskje eit ekte ekorn og solar seg nett der.
Ved starten av NATURSTIEN studerer Liv Micheila skiltet og plakaten. Som forresten får nytt skilt no når stien har fått nytt namn. Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
Ved starten av NATURSTIEN studerer Liv Micheila skiltet og plakaten. Som forresten får nytt skilt no når stien har fått nytt namn. Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
Vesle Mads strålar av lukke når han har funne påskeegget i NATURSTIEN (våren 2021). Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
Vesle Mads strålar av lukke når han har funne påskeegget i NATURSTIEN (våren 2021). Foto: Liv Lillebø (med løyve frå foreldra til publisering).
Koronanissane har slått seg til under eit provisorisk tak (jula 2020).
Koronanissane har slått seg til under eit provisorisk tak (jula 2020).
Langs stien står DET LANGE BORDET med talarstolen (jula 2020).
Langs stien står DET LANGE BORDET med talarstolen (jula 2020).
TEMA I NATURSTIEN
Om du ønskjer å studera dei ulike temaa som NATURSTIEN tek for seg, så kan du klikka på knappane nedanfor. Som du ser så er det eit ambisiøst opplegg, og veldig mykje manglar per i dag (desember 2021). Difor er også nokre tema svært overflatisk skildra førebels.
Men i løpet av 2023 bør NATURSTIEN vera komplett.
OG HUGS SKOGVETTREGEL NUMMER EIN:
Legg ikkje ut på tur utan å ha appelsiner, sjokolade og sitjeunderlag med deg! 
Men skulle du likevel ha gløymt sitjeunderlag, kan du kjøpa hos oss. Dersom du vippsar 60 kroner (= sjølvkost) til 72 44 33, kan du finna deg eit av dei praktiske sitjeunderlaga som du ser på bildet til høgre. 
Du finn dei i NATURSTIEN hos SVIN PÅ SKOGEN, og ved Kleivo i HJARTESTIEN. 
Tilbake til toppen