Turstiane er merka med raude T-ar eller store raude "prikkar".

TURSTIANE OG ANSVARLEGE
Halsnøy turlag vart nedlagt då "misjonsgjerninga" deira var fullført. Ansvaret for å halda vedlike dei mange merka turstiane vart overlate til Halsnøy o-lag, som har gjort framifrå jobb seinare. Spesielt må nemnast Sigvald Robberstad sin målretta innsats gjennom mange år. 
Halsnøy o-lag har for så vidt framleis eit ansvar, men i dag deler dei det med Haug & hammar, som er turlaget ved Fatland aktivitetshus
Turstiar startar naturleg nok på fleire punkt rundt på øya (sjå kartet nedst på sida), men fleire av dei viktigaste tek utgangspunkt i FATLANDSKOGEN. Difor er RAUALØO ein naturleg startplass for desse. 
Særleg kan nemnast dei merka stiane til Sydnessåta (Såto), Tjobergshaugen, Trollåsen og Svanevik. Sjå kart under FINN FRAM i menyen.
Desse turstiane er merka med raude T-ar eller raude prikkar i terrenget,  og dei er skilta med raude bokstavar (av og til svarte) innanfor FATLANDSKOGEN. I områda som ligg utanfor FATLANDSKOGEN er dei skilta slik dei alltid har vore, men også der er raudfargen gjennomgåande.
Desse turstiane har naturlegvis då fargekode raudFATLANDSKOGEN.
06.01.2024
MANGE TURSTIAR PÅ HALSNØY OG FJELBERGØYANE
Kartet ved sida viser kor på Halsnøy og Fjelbergøyane du finn dei turstiane som er omtala ovanfor. Dei er innteikna berre som illustrasjonar, så dei ser ikkje nett slik ut. Meir info finn du på nettside/Facebook for den einskilde lokalitet, dessutan på kart som vanlegvis er oppslått ved starten av kvar tursti.
Absolutt best totaloversikt får du på to nettsider som Kvinnherad Turlag har ansvaret for å vedlikehalda: Merkte turstiar i Kvinnherad og Turmål i Kvinnherad. Der finn du også dei fleste turstiane som er på Halsnøy og Fjelbergøyane, vist på ein svært oversiktleg måte, og med lettforståelege forklaringar.
Turkart på papir, som omfattar Halsnøy og Fjelbergøyane, kan du kjøpa i nokre butikkar. Det kartet er ikkje oppdatert på mange år, men det gir likevel god meining å ha det med seg på tur.
06.01.2024
TURSTIAR SOM GÅR GJENNOM FATLANDSKOGEN 
På dette kartet ser du dei av turstiane som er nemnde ovanfor, som går innom FATLANDSKOGEN
Du kan laga dine eigne variantar ved å kombinera nett som du vil.
06.01.2024
KULTURMINNE
Det er mange kulturminne rundt på Halsnøy, og TURLØYPENE legg ofte vegen innom desse. 
Av dei kulturminna som kan nåast lett med RAUALØO som utgangspunkt, må nemnast bronsealdergrava på Sydnessåta, folkeborga på Tjobergshaugen (frå folkevandringstida), og dei utallige gravrøysene på Sydnes, som du når ved å følgja løypa til Trollåsen (sjå om kulturløypa nedanfor).
26.12.2023

Olav på Sydnes er utruleg flink til å ta vare på kulturminne. Denne steingarden ligg langs kulturløypa.

Rett etter starten på kulturløypa passerer du det som kanskje er lengste langgrava i Norge. Her fortel Sigvald om grava under ein kulturdag som Kvinnherad kommune arrangerte her for nokre år sidan.

KULTURLØYPA PÅ SYDNES
Kulturløypa på Sydnes har eigentleg utgangspunktet sitt på ferjekaien på Sydnes, der det er parkeringsplass. Og viss føremålet ditt er å gå gjennom kulturløypa steg for steg, for å få med deg informasjonen som blir gitt gjennom løypa, bør du starta der.
Men det er ingen ting i vegen for å gå denne løypa frå RAUALØO i FATLANDSKOGEN. Du startar då med å gå mot Trollåsen, og vestom Dottatjødno kjem du inn på kulturløypa, som du kan gå den eine eller andre retningen. 
26.12.2023
TUR-ORIENTERING
Tur-orientering har i alle år vore ein populær aktivitet på Halsnøy, og det er området i og rundt FATLANDSKOGEN som oftast står sentralt i dette konseptet. 
Halsnøy o-lag er ansvarlege, saman med Haug & hammar
RAUALØO er ofte eit naturleg utgangspunkt for denne folkelege trimvarianten, men enkelte år fokuserer dei meir på andre område enn FATLANDSKOGEN.
26.12.2023

Ungane jublar når dei får auge på ein tur-orienterings-post.

BILDESERIE
Ta ein titt på denne bildeserien, som viser diverse tilfeldige plasser rundt om i tursti-systemet på Halsnøy.
Klikk på eit bilde for å forstørra det, og bruk hørgrepiltasten for å sjå neste bilde.
SLIT DU MED Å KLYVA OPP PÅ SYDNESSÅTA FRÅ VESTSIDA?
Viss du har høgdeskrekk, så går du heller opp til Såto frå austsida, for der er det ikkje så bratt.
Og viss du vil komma over høgdeklatreskrekken din, kan du ta ein titt på denne videoen. Det er slett ikkje sikkert at det hjelper, men er du ein steinbukk, så ser du iallfall kva teknikk som kan brukast.
30.12.2023
Tilbake til toppen